สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

M30-M35
BOOTH

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

ให้ข้อมูลและความรู้แก่ทุกท่านในเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเกี่ยวกับผลิตอาหารและอาหารสำเร็จรูป รวมถึงการวิจัยและให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่สมาชิกเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ