09.00 – 10.30

“พลิกการขายสู่การเป็นที่รัก”

คุณปฤณ จำเริญพานิช

10.30 – 12.00

“พลิกโอกาสด้วยนวัตกรรมอาหารแปรรูป กับ”

คุณ อภิรักษ์ โกษะโยธิน

13.00 – 14.30

“พลิกปัญหาลูกค้าสู่นวัตกรรม”

คุณรวิศ หาญอุตสาหะ

15.00 – 16.30

“พลิกธุรกิจด้วยกลยุทธ์การตลาด”

อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

และ “เรียนรู้แนวคิดการสร้างแบรนด์ในรูปแบบออนไลน์”

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล